Pogodba o Poslovnem Sodelovanju


Vsebina

1. Opredelitve/Pojmi

2. Abi storitve

3. Ocene in recenzije

4. Finančni pogoji

5. Lastninske pravice; Licenca

6. Zaupnost

7. Zasebnost

8. Varstvo podatkov

9. Zavarovanje

10. Zastopanja in jamstva; Izjava o omejitvi odgovornosti

11. Trajanje in odpoved pogodbe

12. Razmerje med pogodbeniki

13. Razno

14. Veljavno pravo in arbitraža


TA POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU (ta "Pogodba") je dan [⚫] dne, [⚫] 2018

MED:

  1. ABI GLOBAL HEALTH LIMITED, družba, registrirana v in po zakonih Republike Irske z registrsko številko podjetja 588702, s sedežem v 1. nadstropju, 9 Exchange Place, I.F.S.C., Dublin 1, Irska ("Abi"); in

  2. osebo, ki je navedena na podpisni strani tega dokumenta, kot zdravnik partner ("vi").

   KJER:

   (A) Abi zagotavlja zdravstveno-informacijske storitve uporabnikom po vsem svetu s svojo lastniško tehnologijo.

   (B) Želite skleniti to pogodbo za namen zagotavljanja zdravstvenih informacij uporabnikom prek lastne tehnologije podjetja Abi.

   (C) Potrjujete in se strinjate, da je Abi ponudnik tehnoloških storitev, ki ne nudi zdravstvenih nasvetov, diagnostike ali zdravljenja.

   (D) Če želite postati zdravnik partner, se strinjate s spodaj navedenimi pravili in pogoji. Ob izvršitvi (elektronski ali drugačni) te pogodbe pa boste z Abi vezani po pravilih in pogojih, določenih v tem dokumentu.

1. Opredelitve

1.1     V tej Pogodbi imajo sledeči izrazi naslednje pomene:

"Abi" ima pomen, ki je naveden v preambuli.

"Abi Podatki" pomenijo vse podatke, povezane z dostopom in uporabo storitev Abi po tej Pogodbi, vključno z vsemi podatki v zvezi z uporabniki (vključno s podatkih o uporabniku) in vsemi podatki, povezanimi z zagotavljanjem zdravstvenih informacij prek lastniške tehnologije Abi.

"Abi DoctorID" pomeni identifikacijski ključ in geslo, ki vam ju je dodelila Abi in ki vam omogoča uporabo in dostop do aplikacij AbiPro.

"Abi Storitve" pomenijo storitve, ki jih Abi Global Health zagotavlja svojim uporabnikom [⚫].

"AbiPro Apps" pomeni mobilne aplikacije, ki omogočajo partnerskim zdravnikom dostop do Abi storitev za namen zagotavljanja zdravstvenih informacij uporabnikom. To lahko vključuje nelastniške aplikacije, ki jih Abi omogoča, s ciljem zagotavljanja zdravstvenih informacij.

"Abi Aplikacije" pomeni mobilne aplikacije, ki jih zagotavlja Abi in ki uporabnikom omogočajo dostop do Abi storitev z namenom zahtevanja zdravstvenih informacij. To lahko vključuje nelastniške aplikacije, ki jih Abi omogoča za zahtevanje zdravstvenih informacij.

"Pogodba" ima pomen, določen v preambuli.

"Zdravnik partner" pomeni zdravnika, ki ga je Abi pooblastil za zagotavljanje zdravstvenih informacij uporabnikom prek tehnologij, ki jih zagotavlja Abi.

"Zaupne informacije" imajo pomen, določen v točki 6.1.

"Storitve zdravstvenih informacij" pomeni zdravstvene Informacije, ki jih zdravstveni strokovnjaki posredujejo uporabnikom Abi prek AbiPro aplikacij.

"Minimalna povprečna ocena" ima pomen, določen v točki 3.1 (b).

"Plačilo" ima pomen, določen v točki 4.1.

"Pooblaščena oseba" ima pomen, določen v točki 6.2.

Osebno določljivi podatki (ODP)” so vsi podatki, ki bi potencialno lahko identificirali posameznika.

"Dodatni pogoji" imajo pomen, določen v točki 13.2.

"Ozemlje" pomeni državo ali državno območje, na katerem imate dovoljenje za opravljanje zdravniške dejavnosti z vašo zdravniško licenco.

"Uporabnik" pomeni končnega uporabnika, ki ga je Abi pooblastila za uporabo aplikacij AbiPro za pridobitev zdravstvenih informacij, ki jih ponuja Abi.

"Informacije o uporabniku" pomenijo informacije o uporabniku, ki so vam na voljo v povezavi s prošnjo samega uporabnika za zdravstvene informacije, ki lahko vključujejo uporabnikovo starost, spol, državo izvora in državo stalnega prebivališča.

"Vi" ima pomen, določen v preambuli.

2.      Abi Storitve

2.1 Abi vam bo izdal Abi DoctorID, ki vam bo omogočil dostop in uporabo Abi Aplikacije ali katere koli druge nelastniške aplikacije, ki jo omogoča Abi za zagotavljanje zdravstvenih informacij, na napravi v skladu s to Pogodbo. Abi si pridržuje pravico, da deaktivira vaš Abi DoctorID, če ne odgovorite na vsaj eno zahtevo za zdravstveno informacijo na mesec.

2.2 Strinjate se, da boste vašo Abi DoctorID ohranili zaupno in da ne boste svojega Abi DoctorID delili s katero koli drugo osebo. Takoj morate obvestiti Abi o kakršni koli dejanski ali domnevni kršitvi ali neustrezni uporabi ali razkritju vaše Abi DoctorID ali Abi Aplkacije (ali katere koli druge aplikacije, ki jo Abi omogoča za uporabo zdravstvenih podatkov).

2.3 Ko so aplikacije AbiPro Apps aktivne, se vam bodo uporabniške zahteve za zdravstvene informacije prikazale prek AbiPro Aplikacij, odvisno od več dejavnikov (vključno s tem, kdaj ste zadnjič odgovorili na vprašanje in vašo oceno s strani uporabnikov). Abi vam bo prek AbiPro aplikacij posredoval nekatere podatke o uporabniku, kot so spol, starost, država izvora in država prebivališča uporabnika. Ti podatki o uporabniku služijo le kot navodila in Abi ne more zagotoviti njihove točnosti.

2.4 Zahteva za zdravstvene informacije bo vsebovala besedilo in slike, ki jih bo uporabnik poslal Abi. Če se boste odločili za odgovor na zahtevo, boste imeli omejen čas za pošiljanje odgovora ali pojasnilnega vprašanja. Proces lahko kadar koli prekličete. Če se odločite, da ne boste odgovorili, lahko pritisnete preskoči, da se omogoči prikaz naslednje zahteve.

2.5 Potrjujete in strinjate se, da bo enkrat, ko odgovorite na zahtevo za Zdravstvene informacije, Abi uporabniku posredoval nekatere vaše podatke, kot so vaše ime, specializacija in država, kjer imate dovoljenje za opravljanje zdravniške dejavnosti, poleg drugih podatkov, ki se jih odločite deliti z Abi.

2.6 Ne smete kontaktirati nobenega uporabnika ali uporabljati osebnih podatkov uporabnika iz kakršnega koli razloga razen za namene zagotavljanja Zdravstvenih informacij. Zavrniti morate vsako zahtevo uporabnika za posredovanje vaših kontaktnih podatkov.

2.7 Potrjujete in strinjate se, da:

(a) ste samo vi odgovorni za zagotavljanje zdravstvenih informacij z ustrezno skrbnostjo v okviru vaše medicinske stroke in da pri zagotavljanju zdravstvenih informacij uporabnikom storitev Abi ponudite vašo najboljšo zdravniško presojo;

(b) ste seznanjeni z najnovejšimi spoznanji v medicini, zdravljenjem in praksami, vključno s tistimi, ki so povezani z vašo specialnostjo;

(c) jamčite, da bodo vse storitve v zvezi z zdravstvenimi informacijami, ki jih boste posredovali, opravljene skladu s strokovno skrbnostjo in veščinami ter da bodo skladne s splošno sprejetimi strokovnimi standardi;

(d) ne boste nudili zdravstvenih nasvetov za življenjsko nevarne ali izredne razmere ali za zadeve, ki zahtevajo osebno posvetovanje ali fizični pregled. V tem primeru morate uporabnika napotiti na nujno ali drugo ustrezno osebno nego;

(e) uporabljate AbiPro aplikacije le za namen zagotavljanja medicinskih nasvetov uporabnikom v skladu s pogoji te Pogodbe;

(f) zaščitite zaupnost vseh podatkov, vloženih s strani uporabnikov storitev Abi;

(g) trenutno niste obtoženi ali odgovorni za kakršno koli poklicno kršitev, zdravstveno zlorabo, medicinsko malomarnost in/ali neetično ravnanje in

(h) niste vpleteni v noben kazenski ali civilni postopek (razen razveze ali družinskih zadevah) pred katerim koli sodiščem, arbitražnim sodiščem ali drugim disciplinskim postopkom.

2.8 vam Abi ne bo posredoval osebno določljivih podatkov uporabnika, zato bo uporabnik med zagotavljanjem zdravstvenih informacij ostal anonimen. Potrjujete in strinjate se, da vaše zagotavljanje zdravstvenih informacij uporabnikom ne vzpostavlja zdravnik-pacient razmerja med vami in uporabnikom.

2.9 Potrjujete in se strinjate, da Abijevo zagotavljanje Abi DoctorID in dostop do AbiPro aplikacij ustvarja neposreden poslovni odnos med Abijem in vami. Abi vas ne sme in ne bo usmerjal ali nadzoroval na splošno, kot tudi ne v vašem delovanju v skladu s to Pogodbo, z vašo ponudbo zdravstvenih informacij, vaših dejanj ali opustitev. Pridržujete izključno pravico določiti, kdaj, kje in kako dolgo boste uporabljali AbiPro aplikacije. Ohranjate možnost, da prek AbiPro aplikacij sprejmete ali zavrnete ali ignorirate uporabniško zahtevo za zdravstvene informacije ali prekličete sprejeto zahtevo za zdravstvene informacije prek AbiPro aplikacij.

2.10 Potrjujete in se strinjate, da po lastni presoji opravljate storitev ali opravljate druge poslovne ali zaposlitvene dejavnosti. Da bi se izognili dvomom, se zavedate, da imate popolno pravico do: (a) uporabe drugih storitev programske opreme poleg Abi storitev; in (b) opravljate katero koli drugo dejavnost ali posel. Abi si pridržuje pravico, da vam deaktivira ali kako drugače omeji dostop do ali uporabo AbiPro aplikacij v primeru kršitve ali domnevne kršitve te Pogodbe, vašega omalovaževanja Abija, vašega dejanja ali opustitve, ki povzroči škodo ugledu ali poslovanju podjetja Abi, kot to določa Abi po lastni presoji.

3.       Ocene in recenzije

3.1    Ocene:

(a) Potrjujete in se strinjate, da bo po prejemu zdravstvenih informacij Abi zahteval od uporabnika, da zagotovi oceno zdravstvenih informacij, ki ste jih posredovali, in opcijsko zagotovi pripombe ali povratne informacije o takšnih zdravstvenih informacijah.

(b) Potrjujete, da Abi želi zagotoviti uporabnikom dostop do visokokakovostnih storitev prek Abi aplikacij. Da bi še naprej imeli dostop do AbiPro aplikacij, morate obdržati povprečno oceno s strani uporabnikov, ki presega najnižjo povprečno sprejemljivo oceno, ki jo določa Abi za vaše ozemlje, in ki jo lahko Abi občasno posodobi po lastni presoji ( "minimalna povprečna ocena"). Vaša povprečna ocena naj bi odražala zadovoljstvo uporabnikov z vašimi zdravstvenimi informacijami.

(c) Potrjujete, da bodo zdravniki partnerji, ki imajo višjo oceno, deležni pogostejših zahtev za zdravstvene informacije, kar je posledica lastniškega algoritma, ki zdravnikom pošilja zahteve po različnih merilih, ki jih je določil Abi.

(d) V primeru, da vaša povprečna ocena pade pod minimalno povprečno oceno, vas bo Abi obvestil in vam po lastni presoji zagotovil omejeno časovno obdobje za dvig vaše povprečne ocene nad minimalno povprečno oceno. Če vaše povprečne ocene ne boste zvišali nad minimalno povprečno oceno v danem obdobju (če obstaja), si Abi pridržuje pravico, da deaktivira vaš dostop do AbiPro aplikacij.

3.2     Recenzija Abijeve medicinske ekipe

(a) Potrjujete in strinjate se, da po odgovoru na zahtevo za zdravstvene informacije Abijeva medicinska ekipa lahko sistematično ali naključno pregleda vsebino odgovora. To lahko vodi do osebne komunikacije medicinskega tima Abi s povratnimi informacijami in nasveti o tem, kako izboljšati kvaliteto vaših odgovorov. Abi si pridržuje pravico, da deaktivira vaš dostop do AbiPro aplikacij, če se ne prilagodite merilom, ki jih je zagotovila Abijeva medicinska ekipa.

(b) Potrjujete in strinjate se, da si Abijeva medicinska ekipa pridržuje pravico, da blokira vaše odgovore, v primeru, da taki odgovori vključujejo obscenost ali drugo neprimerno vsebino, vključujejo ime posameznika ali druge osebne podatke ali kršijo zakone o zasebnosti, druge veljavne zakone, ali se šteje, da njegova vsebina ne izpolnjuje Abijevih meril kakovosti za zahteve po zdravstvenih informacijah.

(c) Abi si pridržuje pravico do uporabe, posredovanja in prikazovanja vaših odgovorov ter ocen in komentarjev uporabnikov na kakršen koli način v povezavi z Abijevim poslovanjem brez pripisovanja in brez vaše odobritve.

4.       Finančni pogoji

4.1 Imate pravico do prejema plačila za vsak primerek zdravstvenih informacij, posredovanih uporabniku prek AbiPro aplikacij. Plačilo ("Plačilo") se izračuna na podlagi stroškov/minuto zasebnega zdravniškega posvetovanja v vaši državi in predvidenega časa, porabljenega za zagotavljanje storitve. Preden se odločite, ali boste odgovorili na zahtevo, boste obveščeni o znesku, ki ga boste prejeli za zagotavljanje določenih zdravstvenih informacij prek AbiPro aplikacij. Potrjujete in strinjate se, da je plačilo edino plačilo, ki ga boste prejeli v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenih informacijskih storitev.

4.2 Abi si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni izračun plačila na podlagi lokalnih tržnih dejavnikov ali katerega koli drugega razloga, ki ga določi Abi.

4.3 Abi si pridržuje pravico, da zmanjša ali prekliče plačilo, če Abijeva medicinska ekipa meni, da zdravstvene informacije niso bile dovolj kakovostne in v skladu z Abijevimi standardi.

4.4 Priznavate in strinjate se, da za obojestransko korist pogodbenih strank prek oglaševanja in trženja Abi poskuša privabiti nove uporabnike v Abi in povečati uporabo Abi aplikacije pri obstoječih uporabnikih. Soglašate in strinjate se, da takšno oglaševanje ali trženje ne daje pravice do dodatnih denarnih zneskov, ki presegajo zneske, izrecno določene v tej Pogodbi.

4.5 Potrjujete in strinjate se, da morate: (a) izpolniti vse obveznosti davčne registracije in izračunati ter vrniti vse obdavčitve v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenih informacij, kot to zahteva veljavna zakonodaja; in (b) zagotoviti Abi vse ustrezne davčne podatke. Nadalje priznavate in se strinjate, da ste odgovorni za davke na lastne prihodke, ki izhajajo iz zagotavljanja zdravstvenih informacijskih storitev. Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe v tej Pogodbi lahko Abi po svoji razumni presoji na podlagi veljavnih davčnih in regulativnih smernic zbira in vnaša davke, ki izhajajo iz provizij za vaše zdravstvene informacije in/ali posreduje vse ustrezne davčne podatke, ki ste jih neposredno posredovali pristojnim davčnim organom v vašem imenu ali kako drugače.

5.      Lastninske pravice; Licenca

5.1 V skladu s Pravili in pogoji te Pogodbe vam Abi v času veljavnosti te Pogodbe podeljuje neizključno, neprenosljivo licenco za uporabo aplikacij AbiPro izključno za namene zagotavljanje zdravniških informacij uporabnikom. Vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene, pridržuje Abi.

5.2 Nobeni drugi stranki ne smete dovoliti: (a) licenciranja, podlicenciranja, prodaje, preprodaje, prenosa, dodeljevanja, distribucije ali drugačnega posredovanja ali dajanja na voljo drugim strankam AbiPro aplikacij; (b) spreminjanja ali ponarejevanja, ki temeljijo na Abi storitvah ali AbiPro aplikacijah; (c) nepravilne uporabe AbiPro aplikacij, vključno z ustvarjanjem "uokvirjanja" ("framing") ali "zrcaljenja" ("mirroring") katerega koli dela AbiPro aplikacij, na kateri koli drugi spletni strani ali sistemih, ali "strganje" ("scraping") ali kako drugače nepravilnega pridobivanja podatkov iz AbiPro aplikacij; (d) obratnega inženiringa, dekompiliranja, spreminjanja ali razstavljanja AbiPro aplikacij, razen na način kot to dovoljuje veljavna zakonodaja; ali (e) pošiljanja neželene pošte ali drugače podvojenih ali nezaželenih elektronskih sporočil. Poleg tega ne smete dovoliti nobeni drugi stranki, da bi dostopala ali uporabljala AbiPro aplikacije za: (i) oblikovanje ali razvoj konkurenčnega ali v bistvu podobnega izdelka ali storitve; (ii) kopiranje ali ekstrahiranje kakršnih koli lastnosti, funkcionalnosti ali njegove vsebine ; (iii) dati na tržišče ali povzročiti objavljanje na ali v zvezi z Abi storitvijo avtomatiziran program ali skript, vključno s spletnimi pajki, (web spiders in web crawlers) roboti, indeksirniki, boti, virusi ali črvi ali kateri koli program, ki lahko naredi zahteve za več strežnikov na sekundo; ali čezmerno obremenjuje ali ovira delovanje in/ali izvajanje Abi storitev; ali (iv) poskus nepooblaščenega dostopa do Abi storitev ali z njim povezanih sistemov ali omrežij.

5.3 Abi Services, AbiPro App, Abi Data, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, ostanejo (med vami in Abi) v lasti Abi. Niti ta pogodba niti vaša uporaba AbiPro Apps ali Abi Data ne prenašata ali podeljujeta nobenih pravic v povezavi z AbiPro Apps ali Abi Data, razen za omejeno licenco, podeljeno zgoraj. Razen kot to izrecno dovoljuje Abi v zvezi s storitvami Abi vam ni dovoljeno na noben način uporabljati ali omenjati Abi, njegovih podružnic ali njihovih imen, logotipov, izdelkov in imen storitev, blagovnih znamk in storitvenih znamk, trgovske obleke, avtorske pravice ali druge znake lastništva.

5.4 Strinjate se, da ne boste poskušali registrirati ali kako drugače uporabljati in/ali zahtevati lastništva v katerih koli Abi oznakah in imenih, samih ali v kombinaciji z drugimi črkami, ločili, besedami, simboli in/ali modeli ali v kakršni koli zelo podobni oznaki, imenu ali naslovu za katero koli blago in storitve.

6.    Zaupnost

6.1 Vsaka stranka priznava in soglaša, da ima lahko pri izvajanju te Pogodbe dostop do ali je lahko izpostavljena, neposredno ali posredno, zaupnim informacijam druge stranke ("Zaupne informacije"). Zaupne informacije vključujejo Abi podatke, Abi DoctorID, podatke o uporabniku, obseg transakcij, tržne in poslovne načrte, poslovne, finančne, tehnične, smernice za zdravstvene informacije, operativne in druge nejavne informacije vsake stranke (objavljenje bodisi pisno ali ustno), ki jih ta stranka določi za lastniške ali zaupne ali katere bi morala druga stranka razumno vedeti, da jih je treba obravnavati kot zaupne.

6.2 Vsaka stranka priznava in se strinja, da: (a) vse zaupne informacije ostanejo izključna last stranke, ki je razkrila podatke; (b) ne uporablja zaupnih informacij druge stranke za kakršen koli namen, razen za izvajanje te Pogodbe; (c) ne sme razkriti zaupnih informacij druge stranke tretjim osebam razen svojim zaposlenim, uradnikom, pogodbenikom, zastopnikom in ponudnikom storitev ("Dovoljenim osebam"), za potrebe izvajanja te Pogodbe, pod pogojem, da so te dovoljene osebe v pisni obliki zavezane k varovanju zaupnosti in neuporabi zaupnih informacij, ki niso nič manj zaščitne kot pogoji iz tega dokumenta; in (d) vrne ali uniči vse zaupne informacije stranke, ki je podatke razkrila, po prenehanju te Pogodbe ali na zahtevo druge stranke (v skladu z veljavno zakonodajo in s spoštovanjem do Abijevih notranjih zahtev za vodenje evidence).

6.3 Ne glede na zgoraj navedeno zaupne informacije ne smejo vsebovati nobenih informacij v obsegu, v katerem: (a) so ali postanejo del javne domene brez dejanja ali opustitve s strani stranke prejemnice; (b) so bile v posesti stranke prejemnice pred datumom te Pogodbe brez obveznosti zaupnosti; (c) so razkrite stranki prejemnici s strani tretje osebe, ki ni zavezana k zaupnosti v zvezi s tem; ali (d) se morajo razkriti v skladu z zakonom, sodnim nalogom, sodnim pozivom ali vladnim organom; pod pogojem, da stranka prejemnica o tem obvesti stranko, ki je podatke razkrila, in ji omogoči razumno možnost, da izpodbija ali omeji to potrebno razkritje.

7.    Zasebnost:

7.1 V skladu z veljavno zakonodajo Abi lahko, vendar se od njega ne zahteva, zagotovi vam, uporabniku, zavarovalnici in/ali ustreznim organom in/ali regulativnim agencijam posreduje kakršne koli informacije (vključno z osebnimi podatki (npr. informacije, pridobljene o vas prek preverjanja preteklosti) in katerimi koli Abi Podatki) o vas ali kakršnih koli zdravstvenih informacijah, podanih v nadaljevanju, če: (a) med vami in uporabnikom obstaja pritožba ali spor, vključno s tožbo za zdravniško zlorabo; (b) je treba uveljaviti pogoje te Pogodbe; (c) je to potrebno, po lastni presoji družbe Abi, po veljavni zakonodaji ali predpisanih zahtevah (npr. Abi prejme sodni poziv, nalog ali drug pravni postopek za informacije); ali (d) je to potrebno iz kakršnega koli razloga po lastni presoji družbe Abi.

8.     Varstvo podatkov

8.1 V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 vas Abi obvešča, da bodo osebni podatki, ki nam jih boste posredovali, obravnavani z namenom lažje dostave Abi storitev, kot je določeno v tej Pogodbi.

8.2 Ko se registrirate in prejmete Abi DoctorID, dajete svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, da boste lahko uporabljali AbiPro aplikacije in Abi storitve. Podjetje Abi v nobenem primeru ne bo uporabljalo vaših osebnih podatkov za namene, ki niso navedeni v tej Pogodbi, in se zavezuje, da bo ohranil ustrezno poklicno skrivnost in vzpostavil potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje informacij v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

8.3 V primeru, da se z uporabniki povežete po telefonu, dovoljujete in soglašate, da se pogovor snema zaradi varnostnih razlogov, skladnosti in zagotavljanja kakovosti opravljene storitve.

8.4 Abi bo vaše podatke hranil tako dolgo, dokler ste registrirani in uporabljate AbiPro aplikacije ter po razveljavljenju Pogodbe dokler zahteva veljavna zakonodaja.

8.5 V vsakem trenutku lahko zahtevate dostop, popravek ali izbris vaših osebnih podatkov.

8.6 Obveščamo vas tudi o vaši pravici, da vložite tožbo pri pristojnem nadzornem organu v zadevah varstva podatkov, če menite, da se pri obravnavi vaših podatkov vaše pravice ne spoštujejo.

8.7 Podatki o osebi, odgovorni za varstvo podatkov, so na voljo na Abijevem registriranem naslovu, ki je naveden v preambuli. 

9.       Zavarovanje

9.1 Soglašate, da boste v času trajanja te Pogodbe ohranili zavarovanje od zdravniških zlorab, ki pokriva vaše dejavnosti z Abi. Strinjate se, da boste na zahtevo Abi zagotovili kopijo zavarovalne police, izjavo o zavarovanju, potrdilo o zavarovalniški identifikacijski kartici in dokazilo o plačilu premije za zavarovalno polico, ki se zahteva v skladu s to določbo.

9.2 Abi bo v času trajanja te Pogodbe ohranil zavarovanje v zvezi z vašim zagotavljanjem zdravstvenih informacij. Od vas se zahteva, da nemudoma obvestite Abi o vsaki situaciji, ki bi lahko privedla do morebitne pritožbe s strani uporabnika zaradi nepravilnosti, ter da sodelujete in zagotovite vse potrebne informacije v vezi s tem.

 

10.       Zastopanja in jamstva; Izjave o omejitvi odgovornosti

10.1 S tem izjavljate in jamčite, da: (a) imate polno pooblastilo in pooblastilo za sklenitev te Pogodbe in izvajanje svojih obveznosti po tej Pogodbi; (b) niste sklenili, in ne boste v času trajanja te Pogodbe sklenili, nobene druge pogodbe, ki bi vam preprečila upoštevanje te Pogodbe.

10.2 ABI ZAGOTAVLJA ABIPRO APLIKACIJE NA "KOT SO" IN "NA VOLJO" OSNOVI. ABI NE ZAGOTAVLJA ALI JAMČI, DA BO VAŠ DOSTOP DO ALI UPORABA ABI STORITEV (A) NEPREKINJENA ALI BREZ NAPAK; IN (B) REZULTIRALA V KAKRŠNIIH KOLI ZAHTEVKIH ZA ZDRAVSTVENE INFORMACIJE.

10.3 ABI NE ZAGOTAVLJA RAZPOLOŽLJIVOSTI ALI NEPREKINJENO DELOVANJE ABI STORITEV ALI ABIPRO APLIKACIJ. PRIZNAVATE IN SOGLAŠATE, DA SO ABI STORITVE ALI ABIPRO APLIKACIJE LAHKO NEDOSTOPNE KADARKOLI IN ZARADI KAKRŠNIH KOLI RAZLOGOV (NPR. ZARADI REDNEGA VZDRŽEVANJA ALI ODPOVEDI OMREŽJA). NADALJE, ABI STORITVE ALI ABIPRO APLIKACIJE LAHKO ZADEVAJO OMEJITVE, ZAMUDE IN DRUGE PROBLEME INHERENTNI UPORABI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ALI KOMUNIKACIJE PREK INTERNETA, TER ABI NI ODGOVOREN ZA ZAMUDE, NEUSPELE DOSTAVE ALI DRUGE ŠKODE, OBREMENITVE ALI IZGUBE, KI SO POSLEDICA TAKIH PROBLEMOV.

10.4 Vi boste izplačali odškodnino, branili (po Abijevi pravici) in prevzeli odgovornost za Abi in njegove podružnice ter njihove uradnike, direktorje, zaposlene, agente, naslednike in pooblaščence od in proti vsem obveznostim, stroškom (vključno s pravnimi stroški), odškodninami, denarnimi kazni, prispevki za socialno varnost in davki, ki izhajajo iz ali so povezani s: (a) kršitvijo vaših izjav, jamstvom ali obveznostjo po tej Pogodbi; ali (b) tožbo tretje osebe (vključno z uporabniki, regulativnimi organi in vladnimi organi), ki je neposredno ali posredno povezana z vašim zagotavljanjem zdravstvenih informacij.

11.       Trajanje in odstop od pogodbe

11.1 Ta Pogodba začne veljati z dnem te Pogodbe in se nadaljuje do odstopa, kot je določeno v tej Pogodbi.

11.2 Katera koli stranka lahko odstopi od te Pogodbe: (a) brez razloga v vsakem trenutku, s pisnim obvestilom drugi stranki 7 dni pred odstopom; (b) takoj, brez obvestila, za bistveno kršitev te Pogodbe s strani druge stranke; ali (c) takoj, brez odpovednega roka, v primeru plačilne nesposobnosti ali stečaja druge stranke ali ob vložitvi ali predložitvi zahteve druge pogodbene stranke za začasno ustavitev plačila (ali podobnega ukrepa ali primera) proti stranki, ki je Pogodbo odpovedala. Poleg tega lahko Abi takoj odpove to Pogodbo ali deaktivira vaš Abi DoctorID, in sicer brez predhodnega obvestila, v zvezi z vami, če v skladu z veljavno zakonodajo ali standardi in politiko podjetja Abi ne boste več upravičeni zagotavljati zdravstvenih informacij.

11.3 Po odpovedi Pogodbe morate takoj izbrisati in v celoti odstraniti AbiPro aplikacije z vseh vaših naprav. Vse neporavnane plačilne obveznosti veljajo tudi po odpovedi te Pogodbe.

12.       Razmerje med pogodbeniki

12.1 Razmerje med pogodbeniki v tej Pogodbi je razmerje med izključno neodvisnimi pogodbeniki. Stranki se izrecno strinjata, da: (a) ta Pogodba ni pogodba o zaposlitvi, niti ne ustvarja delovnega razmerja med Abijem in vami; in (b) ne obstaja nikakršno skupno podjetje, partnerstvo ali posredniško razmerje med Abijem in vami.

12.2 Nimate pooblastila, da zavezujete Abi in se obvezujete, da se ne boste obnašali kot zaposleni, agent ali pooblaščeni zastopnik podjetja Abi. Kjer se implikacijski po veljavenem zakonu ali kako drugače šteje, da ste predstavnik ali zastopnik podjetja Abi, se zavezujete in se strinjate, da boste odškodovali, branili (po Abijevi izbiri) in prevzeli odgovornost za Abi in njegove podružnice za katere koli tožbe s strani katere koli osebe ali subjekta, ki temelji na takšnem implikacijskem agencijskem ali predstavniškem razmerju.

13.       Razno

13.1 Spremembe

V primeru, da Abi kadar koli spremeni pogoje in določila te Pogodbe, so te spremembe za vas zavezujoče šele, ko sprejmete spremenjeno Pogodbo. S tem potrjujete in se strinjate, da ste z uporabo Abi storitev ali prenosom, namestitvijo ali uporabo AbiPro aplikacij zavezani vsem prihodnjim spremembam in dopolnitvam dokumentov, ki so vključeni v tej Pogodbi. Nadaljnja uporaba Abi storitev ali AbiPro aplikacij po vseh takšnih spremembah predstavlja vaše soglasje k takim spremembam. Če spremembe arbitražinih določbah niso narejene po tej Pogodbi, priznavate in se strinjate, da sprememba te Pogodbe ne ustvarja obnovljene možnosti za opustitev arbitraže.

13.2 Dodatni pogoji

Dodatni pogoji, kot so pravilniki o uporabi ali pogoji, povezani z določenimi značilnostmi in funkcijami, in ki se lahko občasno spremenijo ("Dodatni pogoji") lahko veljajo za vašo uporabo Abi storitev. Občasno boste morda dobili nekatere dodatne pogoje. Dodatni pogoji so in se štejejo za del te Pogodbe. Dodatni pogoji prevladajo nad to Pogodbo v primeru spora.

13.3 Ločljivost

Če je katera koli določba te pogodbe neveljavna ali postane neveljavna ali neobvezujoča, ostanejo stranki zavezani vsem drugim določbam te Pogodbe. V tem primeru stranki nadomestita neveljavne ali nezavezujoče določbe z veljavnimi in zavezujočimi določbami, ki imajo v največji možni meri podoben učinek kot neveljavne ali nezavezujoče določbe glede na vsebino in namen te Pogodbe.

13.4 Prenos Pogodbe

Nobena stranka ne sme dodeliti ali prenesti te Pogodbe ali katere koli njene pravice ali obveznosti iz te Pogodbe v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke; pod pogojem, da lahko Abi občasno dodeli ali prenese to Pogodbo ali katero koli ali vse njene pravice ali obveznosti iz te Pogodbe brez soglasja: (a) na podružnico; ali (b) prevzemniku celotnega ali večine poslovanja ali lastniškega kapitala ali sredstev družbe Abi.

13.5 Celotna Pogodba

Ta Pogodba, vključno z vsemi dodatnimi pogoji, predstavlja celotno soglasje in razumevanje strank glede njene vsebine in zamenja ter nadomešča vse predhodne ali sočasne pogodbe ali zaveze v zvezi s to zadevo.

13.6 Pravice tretjih strank

Na to pogodbo ni upravičenih tretjih oseb. Nič iz te Pogodbe ni namenjeno ali se razlaga kot kakršna koli zahteva pravic tretjih oseb.

13.7 Obvestila

Vsako obvestilo, ki vam ga Abi pošlje v skladu s to Pogodbo, bo poslano po e-pošti na e-poštni naslov, povezan z vašim uporabniškim računom. Vsako obvestilo, poslano z vaše strani Abiju v skladu s to Pogodbo, bo dostavljeno s kontaktiranjem Abija na naslov help@abi.ai. Občasno se lahko zahtevajo dodatna obvestila, specifična za vaše ozemlje.

14.       Veljavno pravo in arbitraža

14.1 Ta Pogodba se ureja in razlaga v vseh pogledih v skladu z zakonodajo Republike Irske.

14.2 Kakršno koli nesoglasje ali tožba, ki izhaja iz ali se nanaša na to Pogodbo ali njeno kršitev, se določi z arbitražo, ki jo vodi Mednarodni center za reševanje sporov v skladu s svojimi mednarodnimi arbitražni pravili. Število arbitrov je en. Kraj arbitraže je Dublin, Irska. Jezik arbitraže je angleščina.